Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen?

Fel rôl allweddol yn rheolaeth dydd i ddydd ein carchar, does yna’r un swydd sy’n rhy fawr neu’n rhy fach ar gyfer ein staff Cefnogol Gweithredol.

Rydym am recriwtio pobl sydd yn:

 • Gyfrifol a dibynadwy
 • Cydweithredol ac yn gallu gweithio yn rhan o dîm
 • Hyderus, cynnes a chroesawgar
 • Datrys problemau, gan beidio cyffroi dan bwysau
 • Sylw i fanylion, ac yn dilyn rheolau a phrosesau yn glir

Byddwch hefyd:

 • Yn 18 oed +
 • Gyda’r hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig
 • Yn ddelfrydol yn meddu ar drwydded yrru ddilys (ond nid yw hyn yn allweddol)
 • Gyda sgiliau mathemateg, sillafu a gramadeg sylfaenol
 • Yn siarad Saesneg rhugl
 • Yn gallu darllen yr amser ar fformat 24 awr
 • Gyda llawysgrifen glir a darllenadwy
 • Gyda sgiliau TG sylfaenol, a phrofiad o ddefnyddio Word ac e-bost

Sylwer, ar gyfer rolau mewn carchardai Diogelwch Uchel, rhaid eich bod wedi preswylio yn y Deyrnas Unedig ers o leiaf 3 mlynedd.

Os ydych chi’n credu bod gennych yr hyn sydd ei angen, yna dechreuwch eich cais heddiw.

Sut mae Gwneud Cais

Cam 1

Dywedwch wrthym amdanoch chi
Llenwch eich manylion personol ar ein ffurflen gais; enw, oedran a manylion cyswllt.

Cwblhewch brawf byr, ar-lein
Pan fyddwch chi'n ymgeisio, byddwch yn derbyn e-bost gyda chyfarwyddiadau manwl ar sut i gwblhau ein prawf ar-lein.

Mae hyn yn asesiad seiliedig ar gêm sy'n gwirio bod gennych chi’r cryfderau naturiol cywir a’r dewisiadau i fod yn Radd Cefnogaeth Weithredol. Bydd hyn yn cymryd tua 40 munud i'w gwblhau, ond does dim terfyn amser.

Nid oes rhaid i chi fod yn chwaraewr gemau i wneud yn dda yn y prawf hon. Dim ond edrych ar eich gallu naturiol i lwyddo yn y rôl fyddwn ni.

Cyn i chi gymryd y prawf go iawn, rydym yn argymell cwblhau asesiad ymarfer trwy ein ap symudol Firefly Freedom. Bydd hyn yn eich helpu i baratoi ar gyfer y prawf go iawn.

Byddwn yn derbyn gwybodaeth a chod ar sut i lawrlwytho’r prawf ymarfer a’r prawf go iawn unwaith y byddwch chi'n ymgeisio.

Cam 2

Mae’n amser cwrdd

Os byddwch chi’n pasio’r prawf, byddwn yn eich gwahodd am gyfweliad.

Mae’r cyfweliad yn gyfle delfrydol i roi gwybod mwy i ni amdanoch chi’ch hun, eich hanes gwaith neu brofiadau personol, er mwyn i ni allu dod i’ch adnabod yn well ac asesu pa mor addas fyddwch chi i waith carchar.

Yn y cyfweliad, fe ofynnir cyfuniad o gwestiynau seiliedig ar ymddygiad a seiliedig ar gryfderau i chi.

 • Bydd cwestiynau seiliedig ar ymddygiad yn archwilio eich profiadau a chyflawniadau blaenorol.
 • Bydd cwestiynau seiliedig ar gryfderau yn ffocysu ar beth sy’n eich ysgogi a sbarduno.

Ar gyfer y ddau fath o gwestiwn, rydym eisiau i chi roi enghreifftiau a mynd i gymaint o fanylder â phosibl. Does dim angen i chi fod wedi gweithio mewn carchar cyn hyn i wneud yn dda – gallwch ddefnyddio enghreifftiau o’ch profiadau personol a phroffesiynol.

Yn y cyfweliad, byddwn hefyd yn asesu eich gallu i siarad a deall Saesneg, sy’n ofyniad gan y Llywodraeth mewn rolau sy’n wynebu’r cyhoedd, fel y Gradd Cefnogaeth Weithredol, ble byddwch yn ymgysylltu gyda charcharorion ac ymwelwyr yn ddyddiol.

Sut i baratoi

I baratoi ar gyfer y cwestiynau seiliedig ar ymddygiad, meddyliwch am beth ydych chi wedi ei wneud yn y gorffennol, a allai arddangos y nodweddion ac ymddygiadau yr ydym yn chwilio amdanynt yn ein Gradd Cefnogaeth Weithredol.

Sef:

Rydych chi’n cyfathrebu’n glir, yn gryno ac yn hyderus. Rydych chi’n gwrando ar eraill ac yn addasu eich dull cyfathrebu i weddu i’r sefyllfa a chynulleidfa.

Rydych chi’n datblygu perthynas weithredol dda gydag eraill, ac yn aelod positif a chefnogol o’r tîm.

Rydych chi’n dangos gallu arbennig i fanylu a dilyn prosesau a rheolau. Mae gennych chi foeseg gwaith cryf ac rydych chi’n barod i ddysgu a gwella.

Rydych yn wydn iawn ac yn addasu’n gyflym i newid. Rydych yn symbylu eich hun ac yn hyderus a phenderfynol gan arddangos awydd i ddatrys problemau a chyflawni canlyniadau.

Ceisiwch feddwl am enghreifftiau y gallech eu trafod ar y diwrnod.

Does dim angen unrhyw waith paratoi penodol ar gyfer y cwestiynau seiliedig ar gryfder, ond efallai y byddai’n ddefnyddiol meddwl am pam yr hoffech chi fod yn aelod o staff Cefnogaeth Weithredol, yn ogystal â’r cryfderau personol y gallwch chi eu cyflwyno i’r rôl. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed beth sy’n eich ysgogi ac yn eich ysbrydoli.

Os ydych chi’n ei chael yn anodd nodi eich cryfderau eich hun, ystyriwch siarad gydag aelodau’ch teulu neu ffrindiau, i gael eu barn a syniadau.

I ddarllen ein gwybodaeth Addasiadau Rhesymol, cliciwch yma.