Beth yw Gradd Cefnogaeth Weithredol?

Mae’n galw am waith tîm i redeg ein carchardai – a byddwch chi’n aelod allweddol, yn gweithio fel un o’r staff Cefnogol Gweithredol.

Mae ein staff Cefnogol Gweithredol yn ganolog i garchar prysur, ac yn aml nhw fydd un o’r wynebau cyntaf mae’r cyhoedd a phobl yn gweithio mewn cyfiawnder troseddol yn weld pan fyddant yn ymweld â’r carchar.

Ar batrwm shifftiau, sy’n cynnwys rhywfaint o waith nos, byddwch yn cefnogi gweithrediad dydd i ddydd ein carchardai, yn gweithio i gadw ein sefydliadau’n ddiogel pob awr o’r dydd.

Yn wahanol i swyddogion carchar, mae eich cyswllt gyda charcharorion yn gyfyngedig iawn, er yn ddibynnol ar y carchar penodol efallai y byddwch yn dod i gysylltiad â throseddwyr yn achlysurol.

Beth sydd ynghlwm i'r rôl?


Beth fydda i’n ei wneud?

Mewn diwrnod cyffredin, gallech fod yn gwneud unrhyw beth o gyfarch ymwelwyr yn y dderbynfa i gofrestru troseddwyr a chyflawni chwiliadau.

Dyma rai o’r pethau fyddwch chi’n eu gwneud yn rhan o’n tîm Cefnogaeth Weithredol:

 • Croesawu aelodau’r teulu, ymwelwyr a chyfreithwyr
 • Monitro post a galwadau ffôn troseddwyr
 • Gwirio TCC (Teledu Cylched Caeedig)
 • Patrolio’r terfyn
 • Cyflawni gwiriadau a chwiliadau diogelwch
 • Adroddiad am eitemau gwaharddedig
 • Gyrru cerbyd y carchar yn achlysurol mewn rhai sefydliadau

Ar gyfer pwy fyddai'n gweithio?

Byddwch yn gweithio i Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS), sy’n rhan o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae HMPPS yn gyfrifol am reoli’r holl wasanaethau carchardai a phrawf ar draws Cymru a Lloegr.

Mae bod yn rhan o’r gwasanaeth carchardai a phrawf yn golygu y bydd gennych gyfleoedd ar draws yr ystâd gyfan.

Am ragor o wybodaeth am HMPPS a beth ydyn ni’n ei wneud, cliciwch yma.

 

Ar draws y Weinyddiaeth Amddiffyn, rydym yn ymroddedig i feithrin gweithle cynhwysol a gweithlu amrywiol ac i ddarparu gwasanaethau teg a hygyrch.

I wneud hynny, credwn y dylai ein staff adlewyrchu a deall y gymdeithas amrywiol rydym yn ei gwasanaethu, ac felly rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir i roi cyfle i bobl ffynnu yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, waeth beth yw eu:

 • Oedran
 • anabledd neu salwch hirdymor
 • rhywedd, hun rhyw neu fynegiant rhyw
 • hil, ethnigrwydd, cenedligrwydd neu darddiad cenedlaethol
 • crefydd, cred neu ddiffyg cred
 • cyfeiriadedd rhywiol
 • statws priodasol a phartneriaeth sifil
 • statws beichiogrwydd a mamolaeth
 • cefndir cymdeithasol neu addysgol
 • Cyfrifoldebau gofalu
 • ac unrhyw briodwedd arall amherthnasol

Am ragor o wybodaeth ar ein hymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ewch i https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/equality-and-diversity